پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ماده 56 قانون شهرداریها

ماده 56 قانون شهرداری ها

 شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و
سایرتأسیسات شهرداری را ندارد.

5.1.0.0
V5.1.0.0