پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شرح وظایف

شرح وظایف واحد شهرسازی
ـ صدور پروانه ساختماني و پايان كار و گواهي عدم خلاف براي متقاضيان در محدوده تحت نظارت وكنترل كار مهندسين ناظر ساخت و سازهاي شهري
.
ـ پيشنهاد در خصوص اصلاح و تغيير كاربريهاي موردي و موضوعي به شهردار .
ـ تعيين ميزان و نحوه تخلفات ساختماني داراي پروانه يا ساختمانهاي بدون پروانه توسط مالك و ارجاع به كميسيون ماده صد شهرداري .
ـ عضويت و شركت فعال در كميسيونهايي كه بنا به صلاحديد شهرداري تعيين مي گردد .
ـ نظارت بر طرحهاي تفضيلي و شناسايي مغايرتهاي موجود .
ـ تنظيم نوبت بازديد از ملك مورد نظر و دستور تهيه نقشه جهت احداث ساختمان .
ـ صدور كليه استعلامهاي سازمانهاي مختلف .
ـ دستور طي مراحل اخذ پروانه ساخت ، تأييد به سفتكاري و پايان ساخت .
ـ تعيين عرض گذرها بر اساس طرح تفضيلي منطقه .
ـ بررسي و تعيين نوع كاربري ملك .
ـ بررسي و تعيين اولويت بندي ، تفكيك و


عکس پرسنل