Saturday, June 22, 2024
  • time : 09:59
  • Date : Tue Apr 30, 2024
  • news code : 3090
آگهی مزایده عمومی یك مرحله ای كیوسك های واقع در پارك خلیج فارس
شهرداری چغادک در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر چغادک، کیوسک های واقع در پارک خلیج فارس را از طریق مزایده کتبی با مشخصات مشروحه ذیل به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

اسناد شركت در مزایده واگذاری کیوسک های واقع در پارک خلیج فارس

شهرداری چغادک در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر چغادک، کیوسک های واقع در پارک خلیج فارس را از طریق مزایده کتبی با مشخصات مشروحه ذیل به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

1-موضوع مزایده:

واگذاری کیوسک های واقع در پارک خلیج فارس به صورت اجاره ماهیانه .

تبصره 1- پیشنهاد دهندگان می بایست از محل (محدوده مورد نظر)  بازدید بعمل آورند.

2-شرایط بهره برداری :

-واگذاری به صورت رهن و  اجاره می باشد و حداقل مبلغ سپرده جهت هر کیوسک 3.000.000.000 ریال معادل سیصد میلیون تومان و اجاره ماهیانه در سال جاری   6.000.000 (معادل ششصد هزار تومان ) می باشد.

-پرداخت سپرده صرفا  بصورت نقد می باشد وامکان واریز مبلغ بصورت اقساطی وجود ندارد.

-مدت قرارداد سه سال است و پس از پایان مدت، کیوسک مورد نظر باید صحیح و سالم به شهرداری تحویل گردد.

-مبلغ سپرده برای تمام مدت قرارداد ثابت است ولی مبلغ اجاره ماهیانه در آغاز هر سال مطابق با شرایط و مطابق با مجوز شورای اسلامی شهر  افزایش خواهد داشت.

-در صورت  انصراف بهره بردار از ادامه بهره برداری در پایان قرارداد ، پس از انجام تسویه حسابهای اجاره ، برق و .. عین مبلغ سپرده به ایشان عودت داده خواهد شد.

-اگر مستاجر در مدت قرارداد، اجاره ماهیانه را پرداخت ننماید ، در پایان مدت قرارداد، مجموع اجاره بهای معوقه به انضمام خسارت  تاخیر تادیه از سپرده ایشان کسر و به حساب شهرداری واریز  خواهد شد و در صورت انصراف از ادامه همکاری، مابقی سپرده به ایشان مسترد می گردد.

-طراحی، ساخت و نصب و استقرار  کیوسک ها توسط شهرداری صورت گرفته است.

-کیوسک ها و زمین مربوطه به اشخاص واگذار نمی شود؛ مالکیت آنها در اختیار شهرداری است و صرفا حق بهره برداری برای مدت معین به متقاضیان داده می شود.

-اخد حق انشعاب برق بر عهده شهرداری و پرداخت هزینه برق مصرفی بر ذمه ی مستاجر می باشد.

-مستاجر  تحت هرگونه شرایطی ،  حق انتقال کیوسک موردنظر را به صورت جزیی یا کلی به سایرین ندارد.

3-شرایط متقاضیان:

-صرفا افراد بومی مطابق با گواهی احراز سکونت  که به تایید شورای اسلامی شهر رسیده باشد؛ می توانند در این مزایده شرکت نمایند.

-متقاضی باید فاقد هر گونه رابطه استخدامی با دولت، شرکت های خصوصی و ...باشد .

-مستاجرین این کیوسک ها موظفند  روزانه حداقل 16 ساعت، فعالیت و ارائه خدمات  نمایند.

-متقاضی کیوسک موظف است ظرف مدت یک هفته از اعلام شهرداری مبلغ سپرده را به حساب شهرداری واریز نماید.

4-قیمت پایه مورد  مزایده:

قيمت پايه اجاره ماهيانه برای سال جاری مبلغ 6.000.000 ريال و سالیانه 72.000.000 ریال مي باشد و برای سال دوم و سوم براساس مجوز شورای اسلامی شهر می باشد.

5-مدت بهره برداری جایگاه (اجاره):

مدت قرارداد سه سال شمسی می باشد که از تاریخ عقد قرارداد و تحویل کیوسک ها محاسبه می گردد

6-مزایده گذار:  شهرداری چغادک

7-دستگاه نظارت: شهرداری چغادک

8-تضمین سپرده شرکت در مزایده:

مبلغ تضمين شركت در مزایده مبلغ 10.800.000  ريال است كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير، در پاكت «الف» به دستگاه مزایده گزار تسليم شود.

تبصره 6- رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب شماره 3100000425004  بانك ملي شعبه چغادك به نشاني شهر چغادك بانك ملي به نام سپرده شهرداری

تبصره 7- ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما (شهرداري چغادك)

تبصره 8- مدت اعتبار تضمین های فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ تحویل پیشنهاد ها بوده و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد.

پیشنهاد قیمت در پاکت (ج) در سامانه ستاد.

9-آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد:

آخرين مهلت تسليم پيشنهادها، ساعت 14 دوشنبه مورخ  31/2/1403  باشد.

10-نشاني محل تسليم پيشنهادها: سامانه ستاد می باشد.

- پيشنهادهاي واصله در ساعت 8 سه شنبه مورخ 1/3/1403  در كميسيون معاملات این شهرداری مفتوح و خوانده مي شود.

- شهرداری چغادک در رد یا قبول کلیه یا هر یک از پیشنهادات مجاز است.

- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش و یا فاقد سپرده به میزان ذکر شده و پیشنهاد هایی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- در صورتیکه برنده مزایده حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود سپرده او ضبط و با برنده دوم مزایده قرارداد منعقد می گردد و چنانچه برنده دوم نیز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده برنده دوم نیز ضبط و با نفر سوم با نظر کمیسیون معاملات قرارداد منعقد خواهد شد و در صورت امتناع نفر سوم از انعقاد قرارداد سپرده او نیز ضبط خواهد شد.

11- تضمینهای دیگر :

برنده مزایده باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ کمیسیون بازگشایی نسبت به واریز ودیعه به مبلغ 3.000.000.000 ریال جهت کیوسک به کارفرما تسلیم نماید، در غیر اینصورت ضمانتنامه شرکت در مزایده وی به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد و در صورت امتناع نفر دوم از انعقاد قرارداد ضمانتنامه شرکت در مزایده نفر دوم نیز ضبط و با نفر سوم بنا به تشخیص کمیسیون معاملات، قرارداد منعقد خواهد شد.

این ودیعه جهت تضمین حسن انجام تعهدات مندرج در اسناد قرارداد خواهد بود و پس از اتمام قرارداد و تسویه حساب کامل بهره بردار، قابل برگشت خواهد بود.

12-سایر شرایط:

- شرکت کنندگان باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت در کارهای دولتی را بنمایند.

- شرکت کنندگان در مزایده پس از برنده شدن در مزایده و عقد قرارداد حق انتقال تعهدات ناشی از معامله را بصورت جزیی یا کلی به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ندارد و در صورت عدم رعایت این مفاد ضمانت شرکت در مزایده یا ودیعه وی به نفع کارفرما ضبط خواهد گردید.

- پرداخت کلیه هزینه های کیوسک (از تاریخ تحویل) از قبیل هزینه های تعمیر و نگهداری، تامین تجهیزات و لوازم، تلفن، گاز، برق، آب، مالیات، بيمه و مانند آنها کلا بعهده برنده مزایده خواهد بود.

- برنده مزایده کلیه اسناد و مدارک را مطالعه نماید و از مفاد آن کلا و جزئا اطلاع حاصل نماید و هیچ نکته ای باقی نماند که بعدا بتواند در مورد آن مستند به جهل خود گردد.

- بهره بردار مکلف به رعایت آسایش مردم و آرامش محیط و همچنین اجرای اصول و استانداردهای مطابق مقررات ایمنی و بهداشتی در محدوده انجام موضوع مزایده طی مدت بهره برداری خواهد بود و هرگونه سهل انگاری در این خصوص را بایستی شخصا پاسخگو باشد.

- کلیه کسورات قانونی مرتبط با موضوع مورد مزایده بعهده برنده مزایده خواهد بود و کارفرما هیچگونه مسئوليتی در این خصوص ندارد.

- پیشنهاد دهندگان متعهد می گردند که کلیه اسناد مزایده و مدارک مربوط را قبل از مهر و امضاء مورد توجه قرار داده و با دقت مطالعه نمایند. ارائه پیشنهاد به منزله قبولی شرایط مزایده و اختیارات دستگاه مزایده گذار می باشد.

- واگذاری کیوسک ها بصورت استیجاری بوده و مستاجر حق هیچگونه مالکیتی در آن را نداشته و به محض اتمام اجاره موظف به تحویل می باشد.

- تغییر کاربری محل جایگاه ممنوع بوده و چنانچه تغییر در جهت بهبود و وضعیت زیباسازی محل انجام پذیرد با اخذ تائیدیه کتبی از واحد نظارت بلامانع است در غیر اینصورت مجاز به انجام نخواهد بود.

 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.1.7.0
    V6.1.7.0