پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

عکس مسئول واحد

عبدالرسول نوروزی -مسئول واحد فضای سبز


شرح وظایف واحد فضای سبز

-نگهداري وسايل تاسيسات .

- تهيه گزارشات و آمار مربوطه

- نصب و راه اندازي انواع موتور و پمپ ها .

- شناخت انواع لوله ها و اتصالات مربوطه .

- باز و بسته كردن قطعات پمپ ها و غيره .

- رعايت مقررات ايمني و بهداشتي محيط كار.

- شناخت انواع موتور، پمپ و قطعات مربوطه .

- نظارت بر عملكرد پيمان كار وسايل تاسيساتي .

- تشخيص قسمت هاي فرسوده و اقدام جهت رفع عيوب آن .

- تهيه قطعات مورد نياز، نصب و اتصال موتورها و تعمير موتورها.

- همكاري با واحد روابط عمومي در برگزاري مراسم اعياد و سوگواري .

- لوله كشي پارك ها ، ميادين ، پمپ ها ، آب نما و ساختمان هاي اداري .

- تشريك مساعي با مسئول كشيك بارندگي و نوروزي در ايام بارندگي و نوروز .

- تهيه ليست لوازم و وسايل كار و ارائه آن به مسئول مربوطه و تحويل گرفتن آن ها از انبار.

- تامين آب مورد نياز فضاي سبز و نظارت بر آبياري صحيح به وسيله تانكر، آب جاري و آب لوله كشي .

- نظارت و كنترل كارگران فضاي سبز و برنامه ريزي روزانه و همكاري با مسئولين واحد ها جهت ارائه هر چه بهتر فضاي سبز .

- حفظ و نگهداري فضاي سبز محدوده و تامين فضاهاي سبز مناسب و ايجاد پارك ها ي جديد و ايجاد عمليات كاشت و داشت .

- پيش بيني مكان هاي مناسب جهت ايجاد فضاهاي سبز جديد خصوصا" در شهرك هاي جديد

- استفاده بهينه از اراضي مستعد و بايرسطح محدوده به منظور ايجاد فضاي سبز متناسب با محيط و بالا بردن سرانه فضاي سبز درحد استانداردهاي تعيين شده .

- طراحي و كاشت گياهان زينتي سازگار با محيط در سطح محدوده و اعلام وجود آفت نباتي به سازمان هاي ذيربط و نظارت بر عمليات سمپاشي بر عليه آفات و امراض گياهي در سطح منطقه .

- تهيه شناسنامه اشجار جهت اشجار خيابان ها ، ميادين ، پارك ها و باغات خصوصي و جلوگيري از تفكيك و قطع اشجار بدون مجوز در باغات و صدور مجوز قطع درخت با توجه به ضوابط و قوانين موجود .

 

 

 


5.1.0.0
V5.1.0.0