پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شرح وظایف کمیسیون ماده صد

دبيـرخانـه كميسيون مـاده صـد شهـرداري

پيگيري و هماهنگي جهت برگزاري كميسيونهاي بدوي و تجديد نظر ماده صد .
ـ تهيه و تنظيم فرمهاي مربوطه و صورتجلسات كميسيون .
ـ ابلاغ اخطاريه به مالكان جهت ارائه دفاعيه از تخلفات ساختماني انجام شده .
ـ ابلاغ نظريه كميسيونهاي بدوي و تجديد نظر ماده صد به متخلفان .


عکس مسئول واحد

5.1.0.0
V5.1.0.0