پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

امور اموال و انبار

ـ اداره و هدايت امور اموال و انبارهاي شهرداري .
ـ نظارت بر حسن اداره امور انبارهاي مختلف شهرداري و نگهداري حساب آنها و انجام امور انبار گرداني .
ـ پيگيري و نظارت بر تحويل و تحول اثاثيه منقول شهرداري و تنظيم فرمهاي مختلف و دفاتر اموال .
ـ صورت برداري و برچسب زدن بر روي اثاثيه و اموال منقول و كنترل در نحوة استفاده وسايل و قطعات ، ماشين آلات و لوازمي كه جنبه سرمايه اي دارند .
ـ پيش بيني لوازم و قطعات مورد نياز كه در انبارها موجود نمي باشد .
ـ تطبيق و كنترل اجناس خريداري شده و وارده و امضا‌ء قبوض و فرمها و صورتجلسات مربوطه .
ـ تهيه و ارائه گزارش از فعاليتهاي انجام شده به مديريت مالي .
ـ انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي گردد .


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0