پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

عکس مسئول واحد


عبدالرسول اسماعیلی- کارپرداز


شرح وظایف کارپردازی

کارپردازی

ـ اداره و نظارت بر امور كارپردازيها ، خريدهاي داخلي و خارجي .
ـ پيش بيني تجهيزات و ملزومات اداري و برآورد هزينه آنها با همكاري واحدهاي مسئول شهرداري .
ـ دريافت فهرست تجهيزات و ملزومات اداري مورد نياز واحدها و تنظيم برنامه خريد آنها حتي المقدور بصورت عمده .
ـ پيگيري خريد و توزيع مايحتاج كليه واحدهاي شهرداري بر اساس تقاضاهاي رسيده با نازلترين قيمت و با كيفيت مورد انتظار با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب و هماهنگي با واحد اموال و انبار .
ـ تحويل اجناس خريداري شده به واحد اموال و انبار بر اساس ضوابط ذيربط .
ـ تنظيم اسناد هزينه لوازم خريداري شده طبق مقررات و آئين نامه مالي شهرداريها .
ـ انجام معاملات جزئي توسط متصدي خريد پس از جلب موافقت رئيس مربوطه .
ـ تهيه و تنظيم و ارائه گزارش از فعاليتهاي انجام شده به مديريت مالي .
ـ انجام ساير اموري كه از طرف مافوق محول مي گردد .


5.1.0.0
V5.1.0.0