پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • اداره امور حسابداري اعم از تأمين اعتبار ، دريافت و پرداخت ، اعتبارات و تعهدات ، تنظيم حسابها ، رسيدگي و مميزي اسناد هزينه اي.
 • انجام تعهدات مالي در حدود اعتبارات بودجه مصوب طبق مقررات و آئين نامه ها و دستورالعملهاي مالي .
 • تنظيم فهرست حقوق و مزاياي كاركنان شهرداري
 • نظارت بر ثبت و نگهداري كليه دفاتر اعم از روزنامه ، معين وكل ، دفاتر بانكها و ...
 • تهيه و تنظيم فهرست هر يك از كسورات قانوني ، اسناد و پيگيري لازم جهت واريز مبالغ آن به حسابهاي مربوطه.
 • ثبت و نگهداري حساب سپرده هاي قانوني ، ضمانتنامه ها ، قراردادهاو تعهداتي كه متضمن موارد مالي است.
 • همكاري و هماهنگي لازم با طرح و برنامه در تهيه و تنظيم بودجه شهرداري.
 • تهيه صورت مغايرت هاي بانكي و دفع اختلافات بانكهاي مختلف.
 • جمع آوري ، ثبت و طبقه بندي و تجزيه و تحليل اطلاعات مالي و ارائه گزارش آن به مراجع ذي صلاح.
 • بررسي صورت حساب آمارهاي مالي و تنظيم تراز عمليات و تأييد صحت آنها.
 • تهيه و تنظيم و ارائه گزارش از فعاليتهاي انجام شده و مشكلات به مديريت متنوع.
 • انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي گردد

 • 5.1.0.0
  V5.1.0.0