پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

كنترل نامه ها و استعلامات وارده به بايگاني جهت قرار دادن در پرونده ها

نظارت بر تحويل و دريافت پرونده ها از قسمتهاي مختلف

تشكيل پرونده برابر كدهاي تعيين شده در قسمتهاي مربوطه

بايگاني نامه ها و پيش نويس ها و استعلامات

ثبت نامه هاي وارده در سيستم رايانه اي بايگاني

ثبت نامه ها و پرونده ها در دفاتر بايگاني

شماره گذاري كليه سوابق ارسالي به بايگاني

تحويل گرفتن پرونده و نامه ها از دبيرخانه و بررسي شماره صادره آن پرونده

ويرايش پروند ه هاي وارد به بايگاني

جستجوي پرونده ها در سيستم رايانه اي و دفاتر بايگاني

برگ شماري و شماره گذاري پرونده هاي وارد به بايگاني

جابجايي پروند ه هاي وارده در بايگاني و طبقه بندي آنان براساس كد گذاري

بايگاني نمودن كليه برگه هاي وارد در بايگاني و جابجا نمودن آنان در پرونده هاي مربوطه

تعويض زونكن هاي فرسوده و پشت نويسي پروند ه ها و زونكن ها


فرشید زارعی- مسئول بایگانی

فرشید زارعی- مسئول بایگانی


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0