پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شرح وظایف دبیرخانه

1- ثبت و توزیع و تفکیک نامه های وارده به شهرداری و ارجاع به دوائر ذیربط.

2- حفظ و نگهداری کلیه اسناد و اوراق و سوابق اداری مربوطه.

3- کنترل و تصحیح نامه های صادره از نظر اشتباهات املایی و انشایی.

4- مذاکره و مشورت با مقامات مافوق در موضوعات مربوط به خط مشی از نظر امور دفتری و دبیرخانه.

5- نظارت مستمر در حسن اجرای امور دفتری و چگونگی ورود و خروج مکاتبات.

6- تایپ انواع مکاتبات و احکام و نامه ها از روی نسخه اصلی و پیش نویس خطی آنها و تطبیق پیش نویسها با نامه های تایپ شده

7-اجرای طرح استاندارد نمودن لوازم و تجهیزات اداری با همکاری کارپردازی و کارگزینی.

8- انجام سایر موارد مشابه و دستوراتیکه از طرف مافوق در حدود وظایف ارجاع می گردد

9- مقابله و کنترل و تصحیح نامه های صادره از نظر اشتباهات املائی و انشائی

10-بررسی کلیه اخطاریه های واصله به شهرداری و ابلاغ آنها به واحدهای مربوطه

11- پیگیری امور مراجعین شهرداری و مکاتبات انجام شده و برقراری روش مناسب در جهت تسریع و تسهیل کار ارباب رجوع و کاهش تماس ارباب رجوع با شهرداری