پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

عکس مسئول واحدمحمد علی بهبهانی- مسول واحد عمران


شرح وظایف واحد عمران

واحد عمران

ـ نظارت بر نحوه انجام و اجراي كليه پروژه هاي عمراني سطح منطقه كه در قالب بودجه عمراني ساليانه باشد .
ـ نظارت بر نحوه اجراي كليه پروژه هاي عمراني كه مربوط به خيابان سازي و آسفالت معابر باشد .
ـ نظارت بر كليه امور انجام استعلام و انتخاب پيمانكار جهت اجراي پروژه هاي عمراني .
ـ بررسي صورت وضعيتهاي ارسالي از طرف پيمانكاران و اعلام نتايج به مدير مجموعه و مبادي ذيربط .
ـ ساير اموري كه از طرف مافوق اجرا مي گردد


5.1.0.0
V5.1.0.0