پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

عکس مسئول واحد

 


مهدی مختاری- مسئول خدمات شهری


شرح وظایف خدمات شهری

واحــد خدمــات شهـري

ـ نظارت بر نحوه عملكرد واحد فضاي سبز .
ـ نظارت بر نحوه عملكرد واحد زيبا سازي .
ـ نظارت بر نحوه عملكرد واحد كنترل و نظارت .
ـ ايجاد مبلمان شهري ، رنگ آميزي جداول و پلها و ...
ـ رفع تخلفات مربوط به سد معبر و نخاله هاي ساختماني .
ـ كنترل مجوزهاي نصب تابلوها و پلاكاردهاي موجود در سطح منطقه .
ـ جلوگيري از قطع غير قانوني اشجار .


5.1.0.0
V5.1.0.0