پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شرح وظائف واحد درآمد

درآمد

ـ برنامه ريزي ، هماهنگي و هدايت و كنترل امور مربوط به درآمدهاي عمومي و نوسازي شهرداري .
ـ نظارت و پيگيري مستمر در امر وصول درآمدهاي نوسازي و عمومي شهرداري .
ـ بررسي و مطالعه و شناسايي منابع جديد درآمدزا و پيشنهاد به مراجع ذيربط .
ـ پيگيري و اتخاذ تدابير لازم بمنظور استيفاي حقوق شهرداري و وصول بدهي مؤديان از طريق واحدهاي ذيربط .
ـ بررسي و مطالعه و ارائه الگوها و روشهاي كارآمد و مطلوب بمنظور تسريع در امر وصول عوارض و درآمدهاي نوسازي و ساير درآمدهاي شهرداري .
ـ شركت فعال در جلسات و كميسيونهايي كه شهرداري تعيين مي كند .
ـ ارزيابي و ارائه گزارش از فعاليت هاي و مشكلات به مدير مربوطه .
ـ انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي گردد .

 

درآمدهای عمومی

ـ نظارت و رسيدگي بر وصول عوارض كه مطابق قانون از طريق سازمانهاي دولتي و ساير مؤسسات وصول مي شود و بعداً بايد در وجه شهرداري واريز گردد .
ـ بررسي و مطالعه منابع درآمدي شهرداريها و پيشنهاد لازم در مورد لغو يا بر قراري عوارض جديد با همكاري واحدهاي مربوط به مراجع ذيربط .
ـ نظارت بر درآمد حاصل از فروش اموال و املاك شهرداري .
ـ نظارت بر وصول عوارض اماكن عمومي و پيشه وران .
ـ نظارت بر وصول عوارض اتومبيلهاو ...
ـ نظارت بر درآمد هتلها و دكه هاي شهرداري با توجه به دستورالعملهاي صادره .
ـ انجام امور مربوط به كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها .
ـ تهيه ، تنظيم و ارائه گزارش از فعاليتها و مشكلات واحد به مديريت متبوع

 

واحــد مميـزي و درآمـد عوارض سطح شهر

ـ نظارت در امر وصول درآمد نوسازي شهرداري و صدور دستورات لازم در چهار چوب ضوابط .
ـ رسيدگي به اعتراض مؤديان از طريق تشكيل كميسيونهاي مندرج در قانون نوسازي در مواقع لازم و همكاري و دعوت از مسئولان نوسازي شهرداري جهت شركت در كميسيونهاي مذكور .
ـ پيگيري عمليات وصول عوارض نوسازي با همكاري واحدهاي ذيربط بمنظور وصول اجرائيه هاي لازم جهت مستنكفين از پرداخت درآمد نوسازي .
ـ بررسي علل نوسانات در نتايج حاصله از وصول نوسازي و تنظيم گزارش در اين زمينه جهت اطلاع مقام مافوق .
ـ تهيه ، تنظيم و ارائه گزارش از فعاليتها و مشكلات واحد به مديريت متبوع .
ـ انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي گردد .


عکس مسئول واحد