پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

امـور مـالي شهـرداري
امـور مـالي شهـرداري
 • رهبري و اداره امور كارپردازي ، حسابداري ، اموال و انبارها.
 • نظارت بر تهيه و تأمين تجهيزات و ملزومات اداري در چهار چوب ضوابط ذيربط.
 • نظارت بر انجام تشريفات مناقصه و مزايده در معاملات شهرداري و رعايت آئين نامه هاي مالي و حسابداري شهرداري و انطباق با مقررات مالي .
 • انجام تعهدات مالي در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات مالي شهرداريها.
 • نظارت و كنترل عمليات مالي مؤسسات و واحدهاي تابعه شهرداري و مراقبت در حسن گردش امور مالي و حسابداري آنها.
 • نظارت بر ثبت و نگهداري حساب سپرده هاي قانوني ، ضمانت نامه ها ، قراردادها و تعهداتي كه متضمن موارد مالي در شهرداري هستند.
 • نظارت بر انجام روشهاي مميزي اسناد و رسيدگي به مدارك مالي ، حسابداري ، شهرداري و انطباق با مقررات ذيربط.
 • نظارت بر حسن اداره امور انبارهاي مختلف شهرداري و نگهداري حساب آنها.
 • نظارت بر حفظ و نگهداري اموال شهرداري و كنترل فرمهاي مختلف و دفاتر اموال .
 • شركت فعال در جلسات و كميسيونهايي كه شهرداري تعيين مي كند.
 • ارزيابي مستمر و ارائه گزارش و آمار فعاليتهاي امور مالي به مديريت.
 • انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي گردد

عکس پرسنل