پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

واحد انفورماتیک
  • اداره و هدايت فعاليت هاي سخت افزاري ، نرم افزاري ، آمار و اطلاعات شهرداري .
  • برنامه ريزي و هماهنگي سيستم و امكانات شهرداري و بهره گيري حداكثر از آنها در جهت افزايش كارآيي و سرعت بخشيدن به امور محوله.
  • برنامه ريزي و پيگيري جهت اجراي سيستم مكانيزاسيون و تكنولوژي اطلاعات ( IT) در شهرداري.
  • برنامه ريزي و پشتيباني فعاليتهاي سخت افزاري و نرم افزاري واحدها و سازمانهاي تابعه.
  • مشاوره در تهيه امكانات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز كليه واحدها و سازمانهاي تابعه شهرداري.
  • پيگيري جهت اجراي وب سايت اينترنتي شهرداري


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0