پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

امور اداری
امور اداری
  • اداره و هدايت و مراقبت بر انجام امور اداري ، كارگزيني ، رفاه كاركنان ، دبيرخانه و خدمات عمومي شهرداري و ايجاد هماهنگي بين واحدهاي تابعه
  • نظارت بر حسن اجراي قوانين و آئين نامه هاي استخدامي در شهرداري نظير قانون استخدام كشوري آئين نامه استخدامي شهرداريها و قانون كار و تأمين اجتماعي.
  • پيگيري جذب پرسنل مورد نياز شهرداري با همكاري و هماهنگي واحدها با رعايت ضوابط.
  • صدور احكام مرخصي ، مأموريت ، غيبت و ... كاركنان.
  • مراقبت بر اجراي مقررات تشويقي و تنبيهي كاركنان و نظم و انضباط اداري.
  • تهيه طرحهاي رفاه عمومي كاركنان شهرداري و نظارت بر حسن اجراي طرحهاي مصوب.
  • اداره امور دبيرخانه و نظارت بر حسن اجراي امور دفتري و چگونگي ورود و خروج مكاتبات اداري شهرداري.
  • شركت در جلسات و كميته هايي كه مقررات در نظر گرفته است.
  • پيگيري برگزاري جلسات و دوره هاي آموزشي جهت ارتقاء سطح علمي كاركنان شهرداري .
  • انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي گردد.

عکس پرسنل
 
  داریوش رحیمیان راد

5.1.0.0
V5.1.0.0