پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  فرم ثبت درخواست پروانه ساختمانی
  
  شماره پرونده در رایانه :    پلاک ثبتی :  
  نام مالک :    کد نوسازی :  
  نشانی مالک :      
  
  نام و نام خانوادگی متقاضی : آقا / خانم :    وکیل :    مالک :  
  دورنگار :    تلفن ثابت :    تلفن همراه :  
  کد پستی :    پست الکترونیک :      
  
  نوع درخواست  مدارک  
  


  

  

  
  
  
  حدود ملک
  ( اظهارات متقاضی )
  ضلع شمال ملک      متر به  
   ضلع شرق ملک     متر به  
   ضلع جنوب ملک     متر به  
   ضلع غرب ملک     متر به  
   مساحت ملک     متر مربع  
  
  توضیحات 
  
  ارسال

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0