پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تاریخچه شهر چغادک
در ارتباط با با تاریخچه شهر چغادک 2 روایت وجود دارد :
روایت اول:
      زمان جنگ جهانی اول و حضور ارتش آلمان بر می گردد که نقطه ای که هم اکنون بعنوان شهر چغادک معروف می باشد در آن زمان به عنوان آخرین نقطه که هم اکنون بعنوان شهر چغادک معروف می باشد درآن زمان به عنوان آخرین نقطه حضور ارتش آلمان بوده است که در اصطلاح آلمان به نام چغدک(به معنی پایان راه)معروف بوده و بعداً در بین افراد بومی به چغادک تغییریافته است.
      روایت دوم :
 به زمان دورتر برمی گردد به طوری که محل کنونی در شهر تپه هایی وجود داشت که به اصطلاع محل این تپه ها به چغ معروف بوده است و روی تپه های مذکور نیز گیاهی به نام کتکه می رویده و این تپه ها به علت کوچک بودن به چغادک معروف شده بودند. که بعدها به نام روستایی که روی این تپه ها ایجاد گردید،نسبت داده شد.
 

5.1.0.0
V5.1.0.0