در حفظ و نگهداری وسایل نقلیه عمومی شهرمان کوشا باشیم!    

در حفظ و نگهداری وسایل نقلیه عمومی شهرمان کوشا باشیم!

زیرا که این وسایل متعلق به یک سازمان خاص نیست، بلکه متعلق به تک تک شهروندان است.

مطمئناً دیدن صندلی های پاره و یا خواندن یادگاری های نوشته شده بر روی صندلی و بدنه ی اتوبوس شهرمان برای هیچ شهروندی دلنشین نخواهد بود !!!